FAQ – Často kladené otázky

1. Čo je batéria?

Batéria je elektronická súčiastka, ktorá je zdrojom elektrickej energie. Prostredníctvom reakcie medzi anódou a katódou sa vo vnútri batéria mení chemická energia na energiu elektrickú. Slovom batéria sa najčastejšie myslí primárny nenabíjací elektrochemický článok.


2. Čo je primárna batéria?

Primárna batéria je elektrochemický článok, ktorý sa dá iba vybíjať. Často je označovaný pojmom „jednorázová batéria“. Ak je primárna batéria nová, tak je vo vnútri maximum energie. Táto energia sa postupne vybíjaním zmenšuje, pokiaľ nedôjde k úplnému vybitiu batérie. Vybitú batériu nie je možné znova nabiť a je ju potrebné vymeniť za novú.


3. Čo je sekundárna batéria?

Sekundárnu batériu je možné opakovane nabíjať a vybíjať, bežne sa jej hovorí akumulátor.


4. Čo je cyklická životnosť akumulátorov?

Cyklická životnosť akumulátorov je počet nabíjacích a vybíjacích cyklov, ktoré je schopný akumulátor absolvovať, než klesne jeho kapacita pod 80% jeho menovitej hodnoty. Vybíjacím cyklom sa rozumie vybitie na 100% menovitej kapacity akumulátora.


5. Čo je katóda batérie?

Katóda je kladná elektróda (kladný pól) batérie, alebo akumulátora.


6. Čo je anóda batérie?

Anóda je záporná elektróda (záporný pól) batérie, alebo akumulátora.


7. Aký je maximálny nabíjací prúd akumulátorov?

Maximálny nabíjací prúd je taká hodnota prúdu, ktorá nesmie byť u daného akumulátora počas nabíjania prekročená, pretože by došlo k jeho poškodeniu. Táto hodnota je uvedená v katalógovom liste, v katalógu alebo v datasheete.

Spätný odber

Spoločnosť Omnitron Slovakia s.r.o. si plní povinnosti dané Zákonom o odpadoch prostredníctvom iných organizácií. V spolupráci zaisťuje spätný odber, oddelený zber a ďalšie úkony v tejto oblasti. Spolupracuje s organizáciou ASEKOL SK, s.r.o.

Informácie o batériách a akumulátoroch


Prečo batéria nepatrí do koša?


Použité batérie a akumulátory nesmú byť vyhadzované do bežného odpadu, pretože môžu vážne narušiť životné prostredie. Z použitých batérií a akumulátorov sa totiž časom uvoľňujú škodlivé látky, najmä tzv. ťažké kovy, ktoré môžu znečistiť pôdu a povrchové i spodné vody. Látky označované ako ťažké kovy pritom majú preukázateľne škodlivý vplyv na ľudské zdravie. Recykláciou kovových látok obsiahnutých v batériách je možné naviac dosiahnuť významné energetické a materiálne úspory primárnych surovín a znížiť tak dopady ľudskej činnosti na životné prostredie a prírodné zdroje.

Kam s vybitými batériami?


Ak vlastníte vybité batérie, alebo použité akumulátory, môžete je bezplatne odovzdať na všetkých miestach označených ako „miesta spätného odberu“ . Najčastejšie sa s nimi stretnete :

V predajniach elektrospotrebičov

V supermarketoch

V priestoroch obchodných hobby centier

V zberných dvoroch, alebo mobilných zberniach nebezpečného odpadu

Odovzdané batéria sú triedené podľa elektrochemických typov a odovzdávané do recyklačných zariadení, kde sú z nich zložitými technologickými postupmi získavané najmä kovy (olovo, zinok, nikel, kobalt, mangán, kadmium a podobne)

Čo znamená symbol preškrtnutá popolnica?


Symbol preškrtnutá popolnica, ktorý môžeme nájsť na batériách, ich obaloch alebo na elektrozariadeniach, ktoré obsahujú batérie, znamená, že batéria sa nesmie vyhadzovať do bežného odpadu. Vyhadzovanie batérií do bežných odpadkových košov, kontajnerov s komunálnym odpadom alebo do voľnej prírody je prísne zakázané!