Nabídka asistence při vývoji aplikací s primárními bateriemi Panasonic a Tadiran.

Společnost Omnitron s.r.o. je distributorem a zástupcem výrobců baterií Tadiran a Panasonic na československém trhu. Součástí naší nabídky je i jedna důležitá služba, o které je tato nabídka.

Výrobci baterií a akumulátorů zveřejňují ve formě katalogů a webových stránek mnoho technických parametrů, grafů a dat o svých výrobcích. Současně však také mnoho informací zůstává pečlivě ukryto v jejich „kuchyních“ a vývojových odděleních kvůli utajení před konkurencí. I velmi schopní a vzdělaní vývojoví pracovníci nemohou nikdy přesně vypočítat, jaká bude životnost primárních nenabíjecích baterií v zařízení, i když znají přesné hodnoty vybíjecích proudů a další parametry svých zařízení. Chybí jim některé klíčové údaje. Hlavně není možno vypočítat ztrátu energie samovybíjením, které je teplotně závislé a závisí také na způsobu vybíjení, na čase atd.

Naše společnost nabízí možnost vypočítání životnosti baterie v daném zařízení a písemné garantování této životnosti v zařízení výrobcem baterií. Stačí poskytnout výrobci určitá specifická data jako jsou teplotní a proudový profil, konečné vybíjecí napětí baterie pro zařízení (cut-off voltage), teplotní rozsahy a očekávanou životnost nebo životnost požadovanou koncovým zákazníkem. Tato služba je zcela zdarma a její součástí je i nezávazné doporučení výrobce, jakou baterii nebo jejich kombinaci použít. Naše firma tyto služby může po dohodě zprostředkovat. Specializujeme se na to již delší dobu, tuto službu nabízíme od výrobce Panasonic a Tadiran.

FAQ - Často kladené otázky

1. Co je baterie?

Baterie je elektronická součástka, která je zdrojem elektrické energie. Prostřednictvím reakce mezi anodou a katodou se uvnitř baterie mění chemická energie na energii elektrickou. Slovem baterie se pak nejčastěji myslí primární nenabíjecí elektrochemický článek.


2. Co je primární baterie?

Primární baterie je elektrochemický článek, který se dá pouze vybíjet. Často bývá označován pojmem „jednorázová baterie“. Jestliže je primární baterie nová, pak je uvnitř maximum energie. Tato energie se ale postupně vybíjením ztrácí, dokud nedojde k úplnému vybití baterie. Vybitou baterii nelze znovu dobít a je nutné ji vyměnit za novou.


3. Co je sekundární baterie?

Sekundární baterie lze opakovaně nabíjet a vybíjet, běžně se jí říká akumulátor.


4. Co je cyklická životnost akumulátorů?

Cyklická životnost akumulátorů je počet nabíjecích a vybíjecích cyklů, které je akumulátor schopen absolvovat, než klesne jeho kapacita pod 80% jeho jmenovité hodnoty. Vybíjecím cyklem se rozumí vybití 100% jmenovité kapacity akumulátoru.


5. Co je katoda baterie?

Katoda je kladná elektroda (kladný pól) baterie nebo akumulátoru.


6. Co je anoda baterie?

Anoda je záporná elektroda (záporný pól) baterie nebo akumulátoru.


7. Jaký je maximální nabíjecí proud akumulátorů?

Maximální nabíjecí proud je taková hodnotu proudu, která nesmí být u daného typu akumulátoru během nabíjení překročena, neboť by došlo k jeho poškození. Tato hodnota je dána katalogovým listem, katalogem nebo datasheetem.

Zpětný odběr

Společnost OMNITRON s.r.o. plní povinnosti dané Zákonem o odpadech prostřednictvím jiných organizací. Ve spolupráci s nimi zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr i případné další úkony v této oblasti. Konkrétně spolupracuje s těmito organizacemi:

ECOBAT s.r.o. – kolektivní systém zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

Středočeské komunální služby, s.r.o. – oddělený sběr průmyslových baterií a akumulátorů

ASEKOL s.r.o. - kolektivní systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení

EKO-KOM a.s. – třídění, recyklace a využití obalového odpadu

Místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů: ECOBAT s.r.o.
Místo odděleného sběru průmyslových baterií a akumulátorů: Středočeské komunální služby, s.r.o.

Informace o bateriích a akumulátorech (dle § 31d zákona o odpadech)


Proč baterie nepatří do koše?


Použité baterie a akumulátory nesmějí být vyhazovány do běžného odpadu, neboť mohou vážně narušit životní prostředí. Z použitých baterií a akumulátorů se totiž časem uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu a povrchové nebo i spodní vody. Látky označované jako těžké kovy přitom mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze navíc dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin, a snížit tak dopady lidské činnosti na životní prostředí a přírodní zdroje.

Kam s vybitými bateriemi?


Vlastníte-li vybité baterie nebo použité akumulátory, můžete je bezplatně odevzdávat na všech místech označených jako „místa zpětného odběru“ - jejich seznam naleznete na webových stránkách společnosti Ecobat (www.ecobat.cz). Nejčastěji se s nimi setkáte:

v prodejnách elektrospotřebičů,

v supermarketech a hypermarketech,

v prostorách obchodních hobby center,

ve sběrných dvorech nebo mobilních sběrnách nebezpečných odpadů.

Odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium či kobalt.

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?


Symbol přeškrtnuté popelnice, který můžete najít na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie obsahují, značí, že baterie nesmí být vyhazována do běžného odpadu. Vyhazování baterií do odpadkových košů, popelnic, kontejnerů s komunálním odpadem či do volné přírody je přísně zakázáno!